WELVOMME
+1 S3GG3SGG3
64 views
asked in ART DUMP by
!Y Y !!Y  !AAY!Y  !!! ! A!Y   AYYAYY AYYYY  ! A AAYA!!YY !  AY!AAYA YA Y Y AA Y    Y !!Y YY !!AYAAYYAY!YA!!Y!AAA!Y !A! Y!AY! Y!!AAAA!!AAYAYY  ! A!Y   A! AAYAAY   YA Y !AYY Y!! YAY!!Y! A!AA!AY  YYAAA YAYA! A!!!!! A  !Y! A  ! Y  YA!!!A!! AY!! !! A Y  AY A A! Y!!YYA Y !YA !Y YAA YY AY YY AAY!YYY   !YAAY  Y !Y AA     ! Y AA A! Y AY  A! !A!AYY! !YY !Y! !!!!YA!Y!AA!  AY!YYY !!A A A! A AYYA!YYY   AY!  Y!!A YYY!AYY!Y  Y ! A YYAA! !AAY !A!AYAAAYAYAAY AY!!YY Y!AAY!!A A A!YAAYA!  !YAYA!A !Y!A AA   Y A! AAYY!!AYA A ! AA!   A!!!! YA  AAY A A!AAA!Y  A  YY!Y!AY!A  YY!A Y YY Y!YYY!    AY! A Y A!YYAYYYA Y Y!!!AYY !Y A A A ! YYYAA!Y!Y! YAY!YA Y Y  AAYA YYAA !Y  !AY  YA!!Y!YA!!YAY YY YY!!A!Y AAYA!  A !! YYAYA  AAYY!A!A!YA!YYY!AA!AAAAA A  !Y Y  AYY   !A AY! YYY!YAA! AA !!YAY !!YAAAA !! AY Y!A YAYY A ! Y!YA  A!AYYAAA! A! YA!Y YY !!YAAYY A !YAYA ! Y  !!AAYY A!YY!A!! A!A!!!!Y    A !!!  YY!A A A!Y A!A!! A Y !A!A Y Y !A  !!Y!A  Y !  !A !  A!A!!YA !Y! !!Y!Y A!! ! !!AAY!Y    AY A Y!Y!  A !!Y!A!!!Y    !  YA!!A! Y !!AY!AAY   !  YYA YAY YA AAAYAAAY!!!YAY !!AAAA!!YYAYYAA !YAYYY !! YAY A Y   !!YY!  A !  !!!Y AAY  AY! A!A!!  Y !YY!Y!  !AYY!Y  YAY   A!Y!AY!!AA!!YYA!YYAA!  AA A  !Y AYAAY!!AAY AYY   ! Y !YAA!Y!AY !Y YYAAYYYYAAY!!Y !AY !YYY!AAA Y!A !! !AA ! !A A!   AYA!AA AA  A!AA !  !AYAAY !Y A!!Y !YY!  AA AY   !Y Y AY AYY ! !  A  YAY!A !YYY  A  !AYY AA!YAY Y YYAA!!!AY ! Y! A! YYAY A!!AA!  !YA YY!!  !YAY! YA AAA A!Y AY  AY!YY ! !! !!!!Y!!! Y!!Y!AYAYY!AY!A !AY!A!A  YAYA YAA Y ! A!YA!AA!! YYA! AAYAY! A !  YA  !YY! YA!A!Y!YYA!!AA A! Y YYYAYAY AA!YYA!A!!Y  YA !Y YY AY!YAAAAA! Y ! YY A!!!  !YAY!  A !! A!A! A!Y YAAYA !AAYY!  !!Y  Y!! !YAAA!!A Y!!AAYAA YY !  Y !AY!YA! Y! A  A  Y YY ! A!AY  Y  YAA!!Y ! A!AA YAY!YA!A!Y!!Y Y !! Y!A  A!!!A  ! Y! Y !A   !Y!A AAAY Y YYAAY!! Y YYAY  A    AYY!A   Y!YY !!  AA  Y  AYAYYA! YY  Y!AA Y  AAYYAYYA !!!AY !A!A!   Y YAA! !YY!!AA  !!Y A    A   Y!Y!!A!AYAA  Y  !A Y !Y!YY !Y!YAYAAAA!!Y!Y! ! !!AAAYYY!AY YAYYA YYA!!!AYYA! ! !A!!YY !Y! AYYAAYAA Y!A!YAY !A!Y  Y!  Y  YY!A!! !!  A! A AAYA !!!A!!AA!YYAY!A  !AYYY AYY !!!! Y AY AAAYAYAAAA !YYAYYY   !YAAAA!A!A!Y!AYA!!!! A AA! ! Y  YY !Y!!A! A !YYYA!!!Y!Y!Y YAYA!!  Y! YAYY Y Y YY! YY!YYYYY Y!AY!!A!Y!YY!YA  !!!Y Y  YA  A!!A ! Y!Y! !!!YA YA! Y!  Y !AAYY!Y!!  !!!YA! Y   A! !YY AY A ! AYA YAA!A!Y!Y Y!Y! AYA  A AYYY!Y  YYYA!!A   YY! A!AA YYY  !!AA!Y A A AA !!YA !YAY ! YYA!  ! YA!!!  YAYY A! YYYYY  Y!Y  !A!Y !!! Y AYYAAA!!YAA YA!AAA  AAY!YA !AAA!  !   AY!!!AY!Y! ! YYY!Y!Y A!YYA! YY YAA YA!A A!AY YA! !AAYY A! !A Y Y! ! AY Y! !Y AYAY!A!YYYAA!! Y! A!!!!YAYAY!!AA!Y !A!YY!Y! AA!! A!Y !YYA! AY!Y   AAAAYA! AYYA!!!A!YY YA!Y!AA!!!Y   A!!!Y! !A AYA !!! !A A!A!A  A AAY! !!A!AYAAYYA!!A!YY! AY!Y !!A!AY YAY  YY!A!YA YAA !Y ! AAA!!!A!Y!  !YYAYYYY!!!!A YAY AYAA   ! YY! AY!A AYAYYY AY  !!A YAY!YAYYA  Y Y  AAYYYYAA!!!A! A!YA !YY!A!AY !AAA! YY! !AY!YY Y!A Y!!YA AA!YYA!!YYY !YYA!YA!A !Y Y A Y!YA!YY! !Y! Y  YY!!YY !Y A!YAYYY Y!A!  YYY  YY!AY!A !AY !Y  AA A!! !A!YYA!YAY!YAA! Y A !YY!A!!A!!AY!! AY !!AY AAY!A Y A AYA YY !!AA YYA!AA!! Y !A A!YYY!!!AA!A!Y!AAY  AY !AA YAA   A!!A AYYYY!Y Y  A !YY Y! ! YAA!Y YYAY!YYA!YAY  Y!!YA!YY!AYYAAY A A!!!A!AA!A   ! YAY!A!!!Y!A !!!YYAA YY !A !Y!Y ! A!!Y A!!YY   YAAA!!A A!!!!!!Y AA   Y   !AAYY!!A!A!!!!! !AAA!AA !YA A YY!Y Y A!AA YAY! A!AYY YYAAA Y!YYAAY! !YY! !!Y!Y YY!Y!    !Y! ! !A!!Y!YY!AAAYAAYYAAA    Y !AY !AYAY!! A!! AA A YA !A  A Y AYYYA!YYY Y Y YAYY! Y YY! ! YY!AA  !!!!AA!! AYY !AAY  !  YAAAY!YA    YYA A! YAAAY!  A Y !!A! ! AYYAAA ! AA !!Y AA Y  !!A!YAYYY !YAYAA!  YAAAYA !!Y!YY AA A !YYA    AA!AYA Y AYYA!!!AAY !Y !!!Y!A A Y AYYAYAYA!Y!!!Y!!YA !!!   ! !AAY !AYA!! AA ! YYY! !!!!A! ! AYYA!AYYA A Y !YAA  YYAAY AY   A!A  Y ! Y! A ! !!A!  !   !!YY Y!  YA!!AAA  !! ! AAAY   Y  ! !YY!A A!A Y !A!YA!!A!YAY AAYY!Y! Y  Y YY !Y !  AAYAAAA  A YA  Y!AYYYA AY!  A!YA!AYYY!!AY !Y!   !A!!AAYAA!  YAYA !AYAAAY! Y Y !AAYAYY!!A!AY! AYY ! Y!A AA A!!!  Y!  AAY !AY!Y!!!YYY!!Y!!!A !A AY!!AAA! !Y A !Y A!YA  A AA !A AA!!AYYA   AAYYYAA!Y AY! !AAYY  A   A! YYA  !!!YY  A YY!YY!!AYY Y AY !!!Y AAYYAA!YAA A AA!AA!!YY!!!YYY  !AA!AA!Y AAY!!!AA!A!A  !!A YY!A  YA!Y!!Y  AA!YY Y !!AY A AY!!AYYAAYAA! A A Y!Y!!AAYA!! A! A !Y AA!YAY  !!YYA  !AYAAY !A ! A ! AA!YAY  !!! A! AY   ! Y AYA Y!!!!!!A! YY!! !AYAA! !  A AY     AYY!Y!YA!AYA ! !!!!YY AY!!YYYAAA! AAA!YY!!!A AA YAY A!A AY!Y!!  !  !!YY YAYAA!!Y!Y  !AAAY!YYAY AAYA !YYY!YA !AY!A A !!AY !!YA AYY !Y!!!!   Y!AAA! A !YA!A A Y  !A! AY A!Y!A  AA!A !A !   !!  A  YA !  AYY  !A!!A  !!AY ! !A  ! A   !!!!! AYAAY A! YA Y Y!Y Y!!!!AAY !Y!  !  AA  AAYA!Y YYAAY Y!A!!AA YAAY!A!AA  AY! YYYAAYAY!YY!Y  Y!YAYYYAY!YYY! A A!AAY! A A A A!  !Y! !YYY Y AY  YA!A AA!A AYAY !Y !YAYY!AY Y Y!AY! AY YAA AYYAYYYYA A!AYY !Y  Y !!A!A   !AA!A!! !Y !Y!YY ! YYAY!  !A YA!YYYA ! AY YYY! YAY!A!!!  AYY !A!YAA !!  AA!YAYY!!Y !    A A! Y!!  AAYA!!!Y AAA AYYA! !Y!A!! AA!! AYY !YAA!A YA !!AY! !A!A!YA! Y AA!!AYY YAA !A!YYAAYA! A!YY  AAA   Y Y  Y!! A!Y!Y   AYAYY! AY YAAY  YYYAY !YYYY! YYY!!A!YY !A! Y A A! A Y!  AY!Y!A!  A YA!AY! ! AA!Y!A A!Y!Y !YY!YYYY A!  AYA AAA A !!  YA Y  Y !A !Y  YAYY Y    !!! Y Y!Y!AA!Y YAY !AY  Y! !!A Y AAYY!  AAAA!! !!!! Y YYA!YAAA A  AAY   AY Y YY!!! !Y!!YA Y!Y!!Y!Y! !Y  !A!!! YAAAAA AY Y!!A !YY! A!!!A! !!   YYYAY!!   AAAA!YYYA!!!!! Y!Y Y!A A  A Y! !Y !YAY !!  Y AYYAA! Y!A!   AY! YA  YA ! AY YYY! ! ! Y A!Y!AA Y Y! YY!YA!YAAA!!!!!AYY  !  A !Y A AAA!!A ! A Y!!AAY YAA!!A! YY! !!  A!!   YA Y!AY!YYA Y!AAY!Y A!YY!A!AYYAAY!!AYYYY Y!!!Y !Y!Y!A A!!Y! Y !Y   AAYAAA!A  A   Y!A!YA!YA! AYY!Y A !!!Y!! A!A !!A !!  !!Y!!!YYA!A!!!Y! !!!!!!!YAYAA!YAA Y !YA  !A A!! A !!A  !AA! A A!Y!YA!AYAA !A!AA!AY!!! A YAA !YA! AYA!!  !Y!!YA! !  AA!!AAAA  !!!!AYAAA!Y AY!YAAAYYYAY! AYYY YA!AAAAAAY!AY Y!Y YYY! !Y!Y AY ! YAY ! !Y!AYA AY!!YY!!AY!Y  AYYY!AA!AYA   !A Y A !A!YYAY !YYAY!Y!  !!! ! Y!  A!AY A Y!YY ! YYAYAAA!Y!!A! A ! A !A!Y Y  A!!! Y! YY!YA YAA!AY!!A Y!Y  Y YYY!A!AYY!!A! !A YA!AY YA!! YY AA!A!!!!A  Y YA!YAYYAA!A AYA A !!AAY!!!!!A YY  !AYY !Y  !  Y A !A  Y  A AYA!A !A!!  YY!Y! A! A!!Y!Y !!A !!YY!AAA!AYAAA!AAAA Y!Y!YA YYAAY! ! A  AA  !Y! YA!!! ! YA YYA !YY  YAAY  AYYY!Y ! !! !A A!!YA Y!Y AY Y !AAAYA!!  ! YY  AAY A!YYAY!AA  AA  AYA!!YYAY!AY Y YYY  !AY YA   !!YY!!YA Y! A! !AY!A  YYAYY A YY! Y! ! AYAY A!  AY  !A!!YAAY!!!!YA AY!!YY! AA AY!Y!  A ! !A!YA AAAAY!!!YY AAAY!AAYYA! AA!AA!YA!A AYA ! AA! ! A!A !YYA!  !  AY  YYYA! AAAYA!YA!A!A !     ! A! !! YAA YA AAA!  A !A!AAYAY!AA!A!!AAY! A! YAAYA!YAAA!Y!YAA!!! !A! !  !!!AA YY! AAY!!! YYAAAAYAYYY!A!Y Y A ! A !A! !  !A  Y AY! ! Y  YYYY  Y! !YA!!! A !AY! Y ! Y YA Y A A A!! !  AYA!YA! !YY!  Y  Y!Y!AY !! AA YY AY!!YAY!AAAA AAAY A Y !YAYAYAAAY YY!A!  A!YY !A YAYAA!Y!    A!A   !Y! AYA ! A!!Y!! !A !YY !! A!A! YA!!YYY!AYA  A  AYAAY!A AY!   Y!YA!YYY A A! AYAY ! YY!!!A!! YAA !YAAY A! A AAA  A YAAAAAYYAY!A A AY! AA !!!YYA!A     !YAYA!!AY!  YY   AAYAY Y ! YA!!!!  YYYY  Y! AA   YYY YAA A !YA  !Y  AYY !! A!!   ! Y!!AAYAAAA A!Y!AA !!AA!!YY YAAA!! !YAA ! !A!! ! AYY! A   YY AY!! ! !! !! !Y  !!YAYYAY A Y! YA!A! AY  !Y! A !AA!YY!!A! Y A  AYA!AYAYYYAAA!AA! ! !Y!!YY!!YAAYY  !Y!YY Y!Y Y!A!Y!!Y A!!!!Y A  Y!Y A !Y!  YY!! AAY  ! ! Y YAA!AY !!!!!!Y !!AAA!AY AAYYA! !YA!!A A YYAY!Y!AA  !  ! A YA!A  Y!!!!!!AA!!YYY! Y  !A! A! YY!AA ! !!!AYA ! ! ! AAY!! !!!Y!!AYYY!!! Y!!!Y A AAAA Y  AA!Y !Y !!AA A !!AYY  YA A ! ! ! AY!A!A !A Y! A!!!A  YY!!AA !A !Y A! A Y YY A Y!Y  !A!!YY! ! YY!A!!!YA !  !! A! A!YA YY YA     A!!!!A!! AY A! !!YYAA YY YY  ! ! AA!A ! YAYYY YAY!!!!!A Y!AA !YYY Y!!AA!!Y    !A! !  !   Y  ! Y ! !YA!!AA Y ! AAYYA A AA !AAA!A!A AYYY!AYA Y!A!!!!YA!! AY!  AAAA Y! Y  Y ! Y!!YAAY  !AYA!AA      !A AAAA !! Y!     !!   !Y AYA YYY! ! Y!YYYYY! YA!A !AA A! AYAYYAYY AA!!A  !A AY  Y!A!Y   AYYA    AA!! !  AYAYA!A!A!Y!! ! !Y!YAAYY!!!!YYAYAAYYAYAYY!!YY A  YYA   Y! A!YYA !Y!   AY!AYA! !A!YAA!Y!! !A Y! ! AY!Y!A  !Y AYAA!!!!!AYYAY Y!YYY!AY!A !!A!AYAYAYA  YA !YA! YYAAY Y! Y YAAY!YYY!A!  AY!YY A! AA YAA!YAY!A !AA YY!!YYAYA!!AYYAY!  AYAA!!YA  !   !YYAYY  AYAAA  AAAA!Y! AA !YAA YAAA! YA!!! Y!Y ! YAAYA!!!Y !AYAA YYAY Y!  Y !A A!!A!Y!Y !Y  YY  Y!!A !AAY!!YY!! !Y! !A! Y !Y!AY AAY!YYA  ! AAY AYYAA Y    A !Y  Y!AYAAY A! YY!A! AAY!AY AY!!  A!A AAYA A!!!  A A A!!!!AAA Y!  !!! !YAA! A!!! Y AYA !A! AA!YY !Y YAY AYA !!! !!! Y!AA  YYYY AAA! A !YA  AYAAA !YAA!!! AY!AYAA! ! !A!A!AYA!Y ! !AYAA! !A!!! !!  YA!A YYY! A AAAYAY! Y!A!Y YAY AA  !Y Y!Y!Y!AY!! YYAAY!AAY!AAA Y! !AAY!!YA  YA!A!!YAY!A  YAA!!AA !!AA!!!AAAY!A  AY!  ! YAYY!!  A A !!A  !YAAY!!!A  A YYA!AA!!!!A A!A!!YA!!AYYA  A A AY!!!!YY ! YA  AAAA  YA A !A  YY  !!Y!! !!  Y!Y!AYYAYYYY Y!!Y!A!Y!!!!Y!!Y Y  YY!Y YAY     AA Y!!!!Y!!!!  YA!A! !A    YY !AA ! !Y!!Y!Y  !YY!! !!YY A!!AA  !!AAY YA! A Y AY!!!!Y  AYAA AA!! A YY!!A! YY!!A  !Y AAYY! AYYAYA AY  AY! A ! AA!YY AY A YA !Y!Y! !YYA !Y ! AA A !YY!A!Y !!!A! Y  !AAYAYYA YA ! A! !!AA!A!A AYAYAAAA!  YAYAY Y!!Y!AAAA!AAA  A !! AAAAY!AYA!AY! YY AY!A AYY Y! YYAA!YY!!!AA YA! !A!Y!A A!!!A!! AA YAA  !AY!AYY ! !!YYYA YYYAY !AAA   YYYA !A!!!A!!!!!Y ! Y  YA !Y!!A AAYA!!!A YA !A  ! Y    !!Y  !AA Y !A!!AY A Y  AY!!YY!!AA!YA A! !Y!! !AAAA! AY!   Y!YA !A! Y   !!AA YY  ! A  YY!!!! !AAYY Y !!! AA A AY!! Y! !!Y!!A!!YY!! !AAY!YAAAYY! A !!A !Y!AYY A!AAAAY!Y!Y!!A A !YA AY !!!AA! A AY !! A!Y !A !!  A!! AA!YYA Y!!!A!!! AY! YY !! !YY!A A   A  A !A! A! YY!!Y Y YY  !!Y!AY! AAA   Y !A  A A!!!!YYA!Y !A!Y!A!    !A A!A  YAAAY !! A!Y!! Y!Y A!!AYY A  AYAYA!A!! YAY!AYA!Y!Y   Y Y!AY!!!    YY   !YA!AAA! Y!Y!A! !AYY Y!A YA!AY!Y!!!!YAA!AYA!YA YAA!AA YYYY ! YAYYY!YY YAAAYAA Y!YAY  Y  !A!AA! !!AA !AA!AY!  ! !!!YYY!!YAAY! YAAYYY AY A!YA!A  Y!AA  !!!A!Y ! YYAY!A  A!!!Y   !!YAAAYAY  A !!YY!YYAAA! AYAY! YYY  YA  AAY    Y !Y!!Y A !!!  ! YYAAAA!!  A A  A!YAY YAYA Y!A Y! YY AAAY YY! !!A YA A  YAAAYYYY  YY AAAY  YAA! Y YAAY!! Y!!Y!AAA YYY AY!YY!A!!!YYA  Y AY Y !!!YAYY!!  !A YYA !A  AA!! YA AY! AA   AA!A Y!!Y YAY A YY Y!YA AA!!A   Y!!!A YA!!  !!!! A!Y !AY! A!!YY!A!Y! !!  !!! !! AY!Y AA !! AY Y!YAA!Y YY YAA !!!   Y! AAAYA!AA Y!Y! YAAA Y YY  A!AAYY!AY Y YAY Y!Y AAA YY!  !AA!AY !Y Y!YAAY   A! Y!YA!!Y  Y Y YYAA!!Y!AAYYA  !!Y  YAY! YYA!AY YAY AAY  Y!Y  A! ! A!   ! YA!YAAA !  AA Y AY!YY! ! !!YA A AYAY!YAAA !!AAA Y  A  YA! A YAY!AAYAA  Y Y!AYAY AA Y  AY! !!  A YY YY  Y!AYYA Y!!! !Y !A Y   ! A!!Y!
commented by (729k points)
dejligt

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

Related questions

+1 S3GG3SGG3
1 answer 29 views
asked Oct 21 in ART DUMP by DØV (55.7k points)
+1 S3GG3SGG3
0 TNTR5N 16 views
asked Oct 21 in ART DUMP by DØV (55.7k points)
+1 S3GG3SGG3
2 TNTR5N 62 views
0 WHHEHHEWEHW
1 answer 55 views
0 WHHEHHEWEHW
1 answer 26 views
Wee yove answers froers of ther mhe colcome tou cns am otembnd recei shitcore.org, wherman ask questiomunity.
this is shitcore.org, your admins are m3rzb0w, ablablablablabla & NOISEBOB. Plz write to them with complaints and suggestions,...
...