WELVOMME
+1 S3GG3SGG3
83 views
asked in ART DUMP by
!Y Y !!Y  !AAY!Y  !!! ! A!Y   AYYAYY AYYYY  ! A AAYA!!YY !  AY!AAYA YA Y Y AA Y    Y !!Y YY !!AYAAYYAY!YA!!Y!AAA!Y !A! Y!AY! Y!!AAAA!!AAYAYY  ! A!Y   A! AAYAAY   YA Y !AYY Y!! YAY!!Y! A!AA!AY  YYAAA YAYA! A!!!!! A  !Y! A  ! Y  YA!!!A!! AY!! !! A Y  AY A A! Y!!YYA Y !YA !Y YAA YY AY YY AAY!YYY   !YAAY  Y !Y AA     ! Y AA A! Y AY  A! !A!AYY! !YY !Y! !!!!YA!Y!AA!  AY!YYY !!A A A! A AYYA!YYY   AY!  Y!!A YYY!AYY!Y  Y ! A YYAA! !AAY !A!AYAAAYAYAAY AY!!YY Y!AAY!!A A A!YAAYA!  !YAYA!A !Y!A AA   Y A! AAYY!!AYA A ! AA!   A!!!! YA  AAY A A!AAA!Y  A  YY!Y!AY!A  YY!A Y YY Y!YYY!    AY! A Y A!YYAYYYA Y Y!!!AYY !Y A A A ! YYYAA!Y!Y! YAY!YA Y Y  AAYA YYAA !Y  !AY  YA!!Y!YA!!YAY YY YY!!A!Y AAYA!  A !! YYAYA  AAYY!A!A!YA!YYY!AA!AAAAA A  !Y Y  AYY   !A AY! YYY!YAA! AA !!YAY !!YAAAA !! AY Y!A YAYY A ! Y!YA  A!AYYAAA! A! YA!Y YY !!YAAYY A !YAYA ! Y  !!AAYY A!YY!A!! A!A!!!!Y    A !!!  YY!A A A!Y A!A!! A Y !A!A Y Y !A  !!Y!A  Y !  !A !  A!A!!YA !Y! !!Y!Y A!! ! !!AAY!Y    AY A Y!Y!  A !!Y!A!!!Y    !  YA!!A! Y !!AY!AAY   !  YYA YAY YA AAAYAAAY!!!YAY !!AAAA!!YYAYYAA !YAYYY !! YAY A Y   !!YY!  A !  !!!Y AAY  AY! A!A!!  Y !YY!Y!  !AYY!Y  YAY   A!Y!AY!!AA!!YYA!YYAA!  AA A  !Y AYAAY!!AAY AYY   ! Y !YAA!Y!AY !Y YYAAYYYYAAY!!Y !AY !YYY!AAA Y!A !! !AA ! !A A!   AYA!AA AA  A!AA !  !AYAAY !Y A!!Y !YY!  AA AY   !Y Y AY AYY ! !  A  YAY!A !YYY  A  !AYY AA!YAY Y YYAA!!!AY ! Y! A! YYAY A!!AA!  !YA YY!!  !YAY! YA AAA A!Y AY  AY!YY ! !! !!!!Y!!! Y!!Y!AYAYY!AY!A !AY!A!A  YAYA YAA Y ! A!YA!AA!! YYA! AAYAY! A !  YA  !YY! YA!A!Y!YYA!!AA A! Y YYYAYAY AA!YYA!A!!Y  YA !Y YY AY!YAAAAA! Y ! YY A!!!  !YAY!  A !! A!A! A!Y YAAYA !AAYY!  !!Y  Y!! !YAAA!!A Y!!AAYAA YY !  Y !AY!YA! Y! A  A  Y YY ! A!AY  Y  YAA!!Y ! A!AA YAY!YA!A!Y!!Y Y !! Y!A  A!!!A  ! Y! Y !A   !Y!A AAAY Y YYAAY!! Y YYAY  A    AYY!A   Y!YY !!  AA  Y  AYAYYA! YY  Y!AA Y  AAYYAYYA !!!AY !A!A!   Y YAA! !YY!!AA  !!Y A    A   Y!Y!!A!AYAA  Y  !A Y !Y!YY !Y!YAYAAAA!!Y!Y! ! !!AAAYYY!AY YAYYA YYA!!!AYYA! ! !A!!YY !Y! AYYAAYAA Y!A!YAY !A!Y  Y!  Y  YY!A!! !!  A! A AAYA !!!A!!AA!YYAY!A  !AYYY AYY !!!! Y AY AAAYAYAAAA !YYAYYY   !YAAAA!A!A!Y!AYA!!!! A AA! ! Y  YY !Y!!A! A !YYYA!!!Y!Y!Y YAYA!!  Y! YAYY Y Y YY! YY!YYYYY Y!AY!!A!Y!YY!YA  !!!Y Y  YA  A!!A ! Y!Y! !!!YA YA! Y!  Y !AAYY!Y!!  !!!YA! Y   A! !YY AY A ! AYA YAA!A!Y!Y Y!Y! AYA  A AYYY!Y  YYYA!!A   YY! A!AA YYY  !!AA!Y A A AA !!YA !YAY ! YYA!  ! YA!!!  YAYY A! YYYYY  Y!Y  !A!Y !!! Y AYYAAA!!YAA YA!AAA  AAY!YA !AAA!  !   AY!!!AY!Y! ! YYY!Y!Y A!YYA! YY YAA YA!A A!AY YA! !AAYY A! !A Y Y! ! AY Y! !Y AYAY!A!YYYAA!! Y! A!!!!YAYAY!!AA!Y !A!YY!Y! AA!! A!Y !YYA! AY!Y   AAAAYA! AYYA!!!A!YY YA!Y!AA!!!Y   A!!!Y! !A AYA !!! !A A!A!A  A AAY! !!A!AYAAYYA!!A!YY! AY!Y !!A!AY YAY  YY!A!YA YAA !Y ! AAA!!!A!Y!  !YYAYYYY!!!!A YAY AYAA   ! YY! AY!A AYAYYY AY  !!A YAY!YAYYA  Y Y  AAYYYYAA!!!A! A!YA !YY!A!AY !AAA! YY! !AY!YY Y!A Y!!YA AA!YYA!!YYY !YYA!YA!A !Y Y A Y!YA!YY! !Y! Y  YY!!YY !Y A!YAYYY Y!A!  YYY  YY!AY!A !AY !Y  AA A!! !A!YYA!YAY!YAA! Y A !YY!A!!A!!AY!! AY !!AY AAY!A Y A AYA YY !!AA YYA!AA!! Y !A A!YYY!!!AA!A!Y!AAY  AY !AA YAA   A!!A AYYYY!Y Y  A !YY Y! ! YAA!Y YYAY!YYA!YAY  Y!!YA!YY!AYYAAY A A!!!A!AA!A   ! YAY!A!!!Y!A !!!YYAA YY !A !Y!Y ! A!!Y A!!YY   YAAA!!A A!!!!!!Y AA   Y   !AAYY!!A!A!!!!! !AAA!AA !YA A YY!Y Y A!AA YAY! A!AYY YYAAA Y!YYAAY! !YY! !!Y!Y YY!Y!    !Y! ! !A!!Y!YY!AAAYAAYYAAA    Y !AY !AYAY!! A!! AA A YA !A  A Y AYYYA!YYY Y Y YAYY! Y YY! ! YY!AA  !!!!AA!! AYY !AAY  !  YAAAY!YA    YYA A! YAAAY!  A Y !!A! ! AYYAAA ! AA !!Y AA Y  !!A!YAYYY !YAYAA!  YAAAYA !!Y!YY AA A !YYA    AA!AYA Y AYYA!!!AAY !Y !!!Y!A A Y AYYAYAYA!Y!!!Y!!YA !!!   ! !AAY !AYA!! AA ! YYY! !!!!A! ! AYYA!AYYA A Y !YAA  YYAAY AY   A!A  Y ! Y! A ! !!A!  !   !!YY Y!  YA!!AAA  !! ! AAAY   Y  ! !YY!A A!A Y !A!YA!!A!YAY AAYY!Y! Y  Y YY !Y !  AAYAAAA  A YA  Y!AYYYA AY!  A!YA!AYYY!!AY !Y!   !A!!AAYAA!  YAYA !AYAAAY! Y Y !AAYAYY!!A!AY! AYY ! Y!A AA A!!!  Y!  AAY !AY!Y!!!YYY!!Y!!!A !A AY!!AAA! !Y A !Y A!YA  A AA !A AA!!AYYA   AAYYYAA!Y AY! !AAYY  A   A! YYA  !!!YY  A YY!YY!!AYY Y AY !!!Y AAYYAA!YAA A AA!AA!!YY!!!YYY  !AA!AA!Y AAY!!!AA!A!A  !!A YY!A  YA!Y!!Y  AA!YY Y !!AY A AY!!AYYAAYAA! A A Y!Y!!AAYA!! A! A !Y AA!YAY  !!YYA  !AYAAY !A ! A ! AA!YAY  !!! A! AY   ! Y AYA Y!!!!!!A! YY!! !AYAA! !  A AY     AYY!Y!YA!AYA ! !!!!YY AY!!YYYAAA! AAA!YY!!!A AA YAY A!A AY!Y!!  !  !!YY YAYAA!!Y!Y  !AAAY!YYAY AAYA !YYY!YA !AY!A A !!AY !!YA AYY !Y!!!!   Y!AAA! A !YA!A A Y  !A! AY A!Y!A  AA!A !A !   !!  A  YA !  AYY  !A!!A  !!AY ! !A  ! A   !!!!! AYAAY A! YA Y Y!Y Y!!!!AAY !Y!  !  AA  AAYA!Y YYAAY Y!A!!AA YAAY!A!AA  AY! YYYAAYAY!YY!Y  Y!YAYYYAY!YYY! A A!AAY! A A A A!  !Y! !YYY Y AY  YA!A AA!A AYAY !Y !YAYY!AY Y Y!AY! AY YAA AYYAYYYYA A!AYY !Y  Y !!A!A   !AA!A!! !Y !Y!YY ! YYAY!  !A YA!YYYA ! AY YYY! YAY!A!!!  AYY !A!YAA !!  AA!YAYY!!Y !    A A! Y!!  AAYA!!!Y AAA AYYA! !Y!A!! AA!! AYY !YAA!A YA !!AY! !A!A!YA! Y AA!!AYY YAA !A!YYAAYA! A!YY  AAA   Y Y  Y!! A!Y!Y   AYAYY! AY YAAY  YYYAY !YYYY! YYY!!A!YY !A! Y A A! A Y!  AY!Y!A!  A YA!AY! ! AA!Y!A A!Y!Y !YY!YYYY A!  AYA AAA A !!  YA Y  Y !A !Y  YAYY Y    !!! Y Y!Y!AA!Y YAY !AY  Y! !!A Y AAYY!  AAAA!! !!!! Y YYA!YAAA A  AAY   AY Y YY!!! !Y!!YA Y!Y!!Y!Y! !Y  !A!!! YAAAAA AY Y!!A !YY! A!!!A! !!   YYYAY!!   AAAA!YYYA!!!!! Y!Y Y!A A  A Y! !Y !YAY !!  Y AYYAA! Y!A!   AY! YA  YA ! AY YYY! ! ! Y A!Y!AA Y Y! YY!YA!YAAA!!!!!AYY  !  A !Y A AAA!!A ! A Y!!AAY YAA!!A! YY! !!  A!!   YA Y!AY!YYA Y!AAY!Y A!YY!A!AYYAAY!!AYYYY Y!!!Y !Y!Y!A A!!Y! Y !Y   AAYAAA!A  A   Y!A!YA!YA! AYY!Y A !!!Y!! A!A !!A !!  !!Y!!!YYA!A!!!Y! !!!!!!!YAYAA!YAA Y !YA  !A A!! A !!A  !AA! A A!Y!YA!AYAA !A!AA!AY!!! A YAA !YA! AYA!!  !Y!!YA! !  AA!!AAAA  !!!!AYAAA!Y AY!YAAAYYYAY! AYYY YA!AAAAAAY!AY Y!Y YYY! !Y!Y AY ! YAY ! !Y!AYA AY!!YY!!AY!Y  AYYY!AA!AYA   !A Y A !A!YYAY !YYAY!Y!  !!! ! Y!  A!AY A Y!YY ! YYAYAAA!Y!!A! A ! A !A!Y Y  A!!! Y! YY!YA YAA!AY!!A Y!Y  Y YYY!A!AYY!!A! !A YA!AY YA!! YY AA!A!!!!A  Y YA!YAYYAA!A AYA A !!AAY!!!!!A YY  !AYY !Y  !  Y A !A  Y  A AYA!A !A!!  YY!Y! A! A!!Y!Y !!A !!YY!AAA!AYAAA!AAAA Y!Y!YA YYAAY! ! A  AA  !Y! YA!!! ! YA YYA !YY  YAAY  AYYY!Y ! !! !A A!!YA Y!Y AY Y !AAAYA!!  ! YY  AAY A!YYAY!AA  AA  AYA!!YYAY!AY Y YYY  !AY YA   !!YY!!YA Y! A! !AY!A  YYAYY A YY! Y! ! AYAY A!  AY  !A!!YAAY!!!!YA AY!!YY! AA AY!Y!  A ! !A!YA AAAAY!!!YY AAAY!AAYYA! AA!AA!YA!A AYA ! AA! ! A!A !YYA!  !  AY  YYYA! AAAYA!YA!A!A !     ! A! !! YAA YA AAA!  A !A!AAYAY!AA!A!!AAY! A! YAAYA!YAAA!Y!YAA!!! !A! !  !!!AA YY! AAY!!! YYAAAAYAYYY!A!Y Y A ! A !A! !  !A  Y AY! ! Y  YYYY  Y! !YA!!! A !AY! Y ! Y YA Y A A A!! !  AYA!YA! !YY!  Y  Y!Y!AY !! AA YY AY!!YAY!AAAA AAAY A Y !YAYAYAAAY YY!A!  A!YY !A YAYAA!Y!    A!A   !Y! AYA ! A!!Y!! !A !YY !! A!A! YA!!YYY!AYA  A  AYAAY!A AY!   Y!YA!YYY A A! AYAY ! YY!!!A!! YAA !YAAY A! A AAA  A YAAAAAYYAY!A A AY! AA !!!YYA!A     !YAYA!!AY!  YY   AAYAY Y ! YA!!!!  YYYY  Y! AA   YYY YAA A !YA  !Y  AYY !! A!!   ! Y!!AAYAAAA A!Y!AA !!AA!!YY YAAA!! !YAA ! !A!! ! AYY! A   YY AY!! ! !! !! !Y  !!YAYYAY A Y! YA!A! AY  !Y! A !AA!YY!!A! Y A  AYA!AYAYYYAAA!AA! ! !Y!!YY!!YAAYY  !Y!YY Y!Y Y!A!Y!!Y A!!!!Y A  Y!Y A !Y!  YY!! AAY  ! ! Y YAA!AY !!!!!!Y !!AAA!AY AAYYA! !YA!!A A YYAY!Y!AA  !  ! A YA!A  Y!!!!!!AA!!YYY! Y  !A! A! YY!AA ! !!!AYA ! ! ! AAY!! !!!Y!!AYYY!!! Y!!!Y A AAAA Y  AA!Y !Y !!AA A !!AYY  YA A ! ! ! AY!A!A !A Y! A!!!A  YY!!AA !A !Y A! A Y YY A Y!Y  !A!!YY! ! YY!A!!!YA !  !! A! A!YA YY YA     A!!!!A!! AY A! !!YYAA YY YY  ! ! AA!A ! YAYYY YAY!!!!!A Y!AA !YYY Y!!AA!!Y    !A! !  !   Y  ! Y ! !YA!!AA Y ! AAYYA A AA !AAA!A!A AYYY!AYA Y!A!!!!YA!! AY!  AAAA Y! Y  Y ! Y!!YAAY  !AYA!AA      !A AAAA !! Y!     !!   !Y AYA YYY! ! Y!YYYYY! YA!A !AA A! AYAYYAYY AA!!A  !A AY  Y!A!Y   AYYA    AA!! !  AYAYA!A!A!Y!! ! !Y!YAAYY!!!!YYAYAAYYAYAYY!!YY A  YYA   Y! A!YYA !Y!   AY!AYA! !A!YAA!Y!! !A Y! ! AY!Y!A  !Y AYAA!!!!!AYYAY Y!YYY!AY!A !!A!AYAYAYA  YA !YA! YYAAY Y! Y YAAY!YYY!A!  AY!YY A! AA YAA!YAY!A !AA YY!!YYAYA!!AYYAY!  AYAA!!YA  !   !YYAYY  AYAAA  AAAA!Y! AA !YAA YAAA! YA!!! Y!Y ! YAAYA!!!Y !AYAA YYAY Y!  Y !A A!!A!Y!Y !Y  YY  Y!!A !AAY!!YY!! !Y! !A! Y !Y!AY AAY!YYA  ! AAY AYYAA Y    A !Y  Y!AYAAY A! YY!A! AAY!AY AY!!  A!A AAYA A!!!  A A A!!!!AAA Y!  !!! !YAA! A!!! Y AYA !A! AA!YY !Y YAY AYA !!! !!! Y!AA  YYYY AAA! A !YA  AYAAA !YAA!!! AY!AYAA! ! !A!A!AYA!Y ! !AYAA! !A!!! !!  YA!A YYY! A AAAYAY! Y!A!Y YAY AA  !Y Y!Y!Y!AY!! YYAAY!AAY!AAA Y! !AAY!!YA  YA!A!!YAY!A  YAA!!AA !!AA!!!AAAY!A  AY!  ! YAYY!!  A A !!A  !YAAY!!!A  A YYA!AA!!!!A A!A!!YA!!AYYA  A A AY!!!!YY ! YA  AAAA  YA A !A  YY  !!Y!! !!  Y!Y!AYYAYYYY Y!!Y!A!Y!!!!Y!!Y Y  YY!Y YAY     AA Y!!!!Y!!!!  YA!A! !A    YY !AA ! !Y!!Y!Y  !YY!! !!YY A!!AA  !!AAY YA! A Y AY!!!!Y  AYAA AA!! A YY!!A! YY!!A  !Y AAYY! AYYAYA AY  AY! A ! AA!YY AY A YA !Y!Y! !YYA !Y ! AA A !YY!A!Y !!!A! Y  !AAYAYYA YA ! A! !!AA!A!A AYAYAAAA!  YAYAY Y!!Y!AAAA!AAA  A !! AAAAY!AYA!AY! YY AY!A AYY Y! YYAA!YY!!!AA YA! !A!Y!A A!!!A!! AA YAA  !AY!AYY ! !!YYYA YYYAY !AAA   YYYA !A!!!A!!!!!Y ! Y  YA !Y!!A AAYA!!!A YA !A  ! Y    !!Y  !AA Y !A!!AY A Y  AY!!YY!!AA!YA A! !Y!! !AAAA! AY!   Y!YA !A! Y   !!AA YY  ! A  YY!!!! !AAYY Y !!! AA A AY!! Y! !!Y!!A!!YY!! !AAY!YAAAYY! A !!A !Y!AYY A!AAAAY!Y!Y!!A A !YA AY !!!AA! A AY !! A!Y !A !!  A!! AA!YYA Y!!!A!!! AY! YY !! !YY!A A   A  A !A! A! YY!!Y Y YY  !!Y!AY! AAA   Y !A  A A!!!!YYA!Y !A!Y!A!    !A A!A  YAAAY !! A!Y!! Y!Y A!!AYY A  AYAYA!A!! YAY!AYA!Y!Y   Y Y!AY!!!    YY   !YA!AAA! Y!Y!A! !AYY Y!A YA!AY!Y!!!!YAA!AYA!YA YAA!AA YYYY ! YAYYY!YY YAAAYAA Y!YAY  Y  !A!AA! !!AA !AA!AY!  ! !!!YYY!!YAAY! YAAYYY AY A!YA!A  Y!AA  !!!A!Y ! YYAY!A  A!!!Y   !!YAAAYAY  A !!YY!YYAAA! AYAY! YYY  YA  AAY    Y !Y!!Y A !!!  ! YYAAAA!!  A A  A!YAY YAYA Y!A Y! YY AAAY YY! !!A YA A  YAAAYYYY  YY AAAY  YAA! Y YAAY!! Y!!Y!AAA YYY AY!YY!A!!!YYA  Y AY Y !!!YAYY!!  !A YYA !A  AA!! YA AY! AA   AA!A Y!!Y YAY A YY Y!YA AA!!A   Y!!!A YA!!  !!!! A!Y !AY! A!!YY!A!Y! !!  !!! !! AY!Y AA !! AY Y!YAA!Y YY YAA !!!   Y! AAAYA!AA Y!Y! YAAA Y YY  A!AAYY!AY Y YAY Y!Y AAA YY!  !AA!AY !Y Y!YAAY   A! Y!YA!!Y  Y Y YYAA!!Y!AAYYA  !!Y  YAY! YYA!AY YAY AAY  Y!Y  A! ! A!   ! YA!YAAA !  AA Y AY!YY! ! !!YA A AYAY!YAAA !!AAA Y  A  YA! A YAY!AAYAA  Y Y!AYAY AA Y  AY! !!  A YY YY  Y!AYYA Y!!! !Y !A Y   ! A!!Y!
commented by (913k points)
dejligt

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

Related questions

0 WHHEHHEWEHW
1 answer 16 views
asked Apr 9 in ART DUMP by NOISEBOB (1.2m points)
0 WHHEHHEWEHW
1 answer 12 views
asked Apr 9 in ART DUMP by NOISEBOB (1.2m points)
+1 S3GG3SGG3
1 answer 40 views
asked Feb 8 in ART DUMP by no
+1 S3GG3SGG3
1 answer 60 views
asked Oct 21, 2018 in ART DUMP by DØV (55.7k points)
+1 S3GG3SGG3
0 TNTR5N 55 views
asked Oct 21, 2018 in ART DUMP by DØV (55.7k points)
Wee yove answers froers of ther mhe colcome tou cns am otembnd recei shitcore.org, wherman ask questiomunity.
this is shitcore.org, your admins are m3rzb0w, ablablablablabla & NOISEBOB. Plz write to them with complaints and suggestions,...
...